Actuele Ontwikkelingen (7) Actuele Ontwikkelingen (7)
(Mei 2018)

We zijn al weer een aantal weken verder. Bij de 4 mei Herdenking was ds. Elzenga de spreker, Daarna was er de stille tocht en bij kranslegging heeft ze samen met een lid van de RK kerk een krans gelegd namens de RK kerk en de Protestantse kerk.
De gemeenteavond van 17 mei jongstleden was wederom goed bezocht. Besproken werd de stand van zaken rond beleidsplan en profielschets.
De kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen hebben ieder een bijdrage aan het beleidsplan ingeleverd. Deze werden door een redactiecommissie bestaande uit ds. Groeneveld en de heren Van Embden en Van den Hout tot één plan samengevoegd. Tezamen met uw inbreng tijdens de gemeenteavond wordt hiervan een concept beleidsplan gemaakt, welke in de kerkenraad zal worden besproken.
Daarna vertelde de heer Niemans over de vorderingen van de profielschetscommissie. Er staat een concept, dat tijdens de volgende vergadering van de profielschetscommissie, 22 mei, zal worden besproken. Daarna zal het in de kerkenraadsvergadering van 31 mei worden besproken en indien mogelijk vastgesteld. Het resultaat van hun inspanningen is een advertentie voor de vacature van een predikant voor de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse! Deze kan dan geplaatst worden, waarna de beroepingscommissie aan de slag kan.
Een uitgewerkt verslag van de gemeenteavond zal binnenkort, zoals u inmiddels gewend bent, op het kerkelijk bureau te verkrijgen zijn.
Op 31 mei vergadert de kerkenraad. Op het moment dat ik dit schrijf is dat nog in de toekomst, maar wanneer u dit leest is de vergadering geweest. Op de agenda staan, naast hetgeen ik zojuist geschreven heb en naast de “normale” agendapunten, ook de jaarverslagen van de diaconie en de kerkrentmeesters. Het belooft een intensieve vergadering te worden!!!
Tot slot nog een heuglijk nieuwtje, in ieder geval voor mij persoonlijk. Er heeft zich iemand gemeld die het scribaat van mij wil overnemen. De kerkenraad moet daarmee nog instemmen.
Fred Groot Nibbelink, scriba

 
terug