Gemeentebijeenkomst 1 maart Gemeentebijeenkomst 1 maart
Op zondagmorgen 1 maart belegt de kerkenraad om 11:15 uur (aansluitend aan de kerkdienst) een gemeentebijeenkomst in de kerkzaal aan de Jhr. Von Heijdenstraat 4, over een paar losse eindjes van de nieuwe Plaatselijke regeling.  Via dit bericht nodigt de kerkenraad de leden van de gemeente (en andere stemgerechtigden) die hun mening kenbaar willen maken hartelijk uit aanwezig te zijn.

Op 21 juli 2019 belegde de kerkenraad een dergelijke gemeentebijeenkomst over de nieuwe Plaatselijke Regeling.  De opmerkingen die daar gemaakt zijn, zijn door de kerkenraad gewogen.  Daarmee had de kous af kunnen zijn. En die is eigenlijk ook af voor 95% van de Plaatselijke Regeling. Maar, bij de eindredactie van de plaatselijke regeling deed zich voortschrijdend inzicht voor. Dat had enerzijds te maken met het beschikbaar komen van de tekst van de aangepaste Kerkorde en anderzijds met een enkel nieuw inzicht in de eigen kring.
De 5% van de plaatselijke regeling die dit betreft worden nu aan de gemeente voorgelegd. Het betreft:
  • Het parkeren van de paragrafen over de taak- en werkgroepen (1c en 3.10 t/m 3.13 van de plaatselijke regeling).
  • Een kleine aanvulling op het reeds gevallen besluit dat de kerkenraad predikanten verkiest in artikel 2.3.1 van de plaatselijke regeling.
  • Het in lijn brengen van de tekst van artikel 3.6 van de plaatselijke regeling met de formulering in de nieuwe Kerkorde waarin ‘kennen in en horen over’ overal vervangen is door ‘de stemgerechtigden in de gelegenheid stellen hun mening kenbaar te maken’
Bij het kerkelijk bureau en bij ondergetekende kan een paper opgevraagd worden met daarin, van de betreffende paragrafen zowel de tekst zoals we die op de gemeentebijeenkomst van 21 juli 2019 aan de gemeente voorlegden, als de nieuwe tekst en een toelichting op de voorgestelde wijziging. Wie dit paper opvraagt, ontvangt ook de integrale tekst van de nieuwe Plaatselijke Regeling.

Na de gemeentebijeenkomst van 1 maart kan de kerkenraad in de eerstvolgende vergadering de ingebrachte gedachten dan wegen en de nieuwe Plaatselijke Regeling vaststellen. De tijd dringt omdat deze ook van belang is met het oog op de aanstaande vacaturetijd.

We hopen iedereen die zich bij het onderwerp van de Plaatselijke Regeling betrokken weet op 1 maart te zien.

Ingrid Beumer
Scriba
terug