Beroepingswerk Beroepingswerk
Op deze pagina treft u diverse documenten aan die verband houden met de vacature voor een
predikant (m/v) voor 1.0 fte
die de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse gesteld heeft.

U kunt de volgende documenten via een link bereiken:
- de profielschets (inclusief de advertentie) ( klik hier ).
- de visienota ( klik hier ).
- het beleidsplan voor de jaren 2018 - 2022 ( klik hier
), dat medio juli is vast gesteld.

Veel andere informatie treft u aan op deze webpagina.

(update 14 juli 2018)

 
 
Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
(stand van zaken op 13 augustus 2018)
Inhoudelijk is er over het beroepingswerk nog niets te melden, maar qua voortgang van het proces kan het volgende gezegd worden:
Tot de sluitingsdatum van de vacature (maandag 6 augustus) hebben zich zes predikanten per brief gemeld. Zij ontvingen een ontvangstbevestiging, met de toezegging dat ze in de week van 13 augustus een reactie van ons zullen ontvangen.
In de weken die daarop volgen zullen met een aantal geselecteerde kandidaten gesprekken gevoerd worden en op basis van die gesprekken volgt weer een selectie van de te “horen” predikanten. Het traject eindigt met een voordracht aan de kerkenraad.


 
 
Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
Na vaststelling door de kerkenraad  van het profiel voor een nieuw te benoemen predikant, d.d. 31 mei jl., heeft het beroepingswerk een aanvang genomen. Er is een beroepingscommissie samengesteld en het streven is, dat deze begin augustus over de nodige reacties van belangstellenden beschikt. De vacature is inmiddels landelijk onder de aandacht gebracht.
De beroepingscommissie bestaat uit een achttal personen die tezamen een brede doorsnede van onze gemeente vormen. Ds. Alida Groeneveld zal als consulent de commissie bij haar werkzaamheden ondersteunen.
 
Gemeenteleden noemen  namen (tekst PKN “Gids voor het beroepingswerk”)
De gemeente voelt zich vaak zeer betrokken bij het beroepingswerk. Het is van belang, en volgens ord.3-3-6 ook kerkordelijk verplicht, de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan de kerkenraad namen op te geven  van door hen geschikt geachte predikanten.  Deze opgaven zullen voorzien moeten zijn van een motivering of argumentatie en van de naam die de opgave doet.
Namen van predikanten kunnen o.a. worden ontleend aan het Jaarboek van de kerk (uitg. Boekencentrum, laatst verschenen editie 2015-2016). Wanneer niet duidelijk is of bepaalde proponenten of predikanten beroepbaar zijn, kan dit worden verhelderd door het secretariaat van het team Mobiliteit.

 
Met de kerkenraad is afgesproken dat  opgaven van namen  naar de beroepingscommissie gestuurd kunnen worden. Per email:   of per post:
Kerkelijk Bureau
Beroepingscommissie
Jhr. Von Heijdenstraat 8
7481 ED Haaksbergen
 
Ook op deze website vindt u het uitgebreide profiel (klik hier) van gemeente en gezochte predikant, met daarbij de advertentie.