Gemeenteavond van 10 oktober Gemeenteavond van 10 oktober
Aanleiding van en terugblik op de gemeenteavond van 10 oktober jongstleden
Ds. Wijnbergen kondigde afgelopen mei aan een andere baan te hebben gevonden. Dit was voor onze gemeente natuurlijk jammer, maar de nieuwe uitdaging is hem van harte gegund! De kerkenraad besprak de mogelijkheden om de taken van ds. Wijnbergen over de beide andere predikanten te verdelen. Geleidelijk zou dan kunnen worden gezocht naar een nieuwe predikant, die dan ingewerkt zou kunnen zijn op het moment dat ds. Pronk, eind 2019, met emeritaat zou gaan. Tijd genoeg en zo kwamen we dan ook uit op de beoogde 1,4 fte predikanten, die bij onze gemeentegrootte past.
Echter, ds. Pronk deelde in september zijn besluit mee om per 1 januari 2018 met vervroegd emeritaat te gaan. Hierover heeft u elders op deze website kunnen lezen.
 
Door de veranderde situatie moesten wij als kerkenraad onze voornemens bijstellen. Per 1 januari 2018 hebben wij enkel 0,4 fte predikant over. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een gemeente van onze omvang. Voor urgente situaties kunnen we een beroep doen op een consulent. Dat is een predikant uit onze classis, die door de classis wordt aangesteld om te helpen in voorkomende gevallen. Voor onze gemeente is Ds. Haasnoot van de PKN-gemeente Usselo de consulent. Omdat ook dan nog taken zullen blijven liggen, en er veel gaat veranderen, ontstond het plan om een interim predikant aan te stellen, voor zo lang als nodig. En op termijn hopen we een nieuwe predikant te beroepen.
 
Al deze plannen wil de kerkenraad natuurlijk delen met de gemeente: Samen zijn wij kerk. Daarvoor worden gemeenteavonden belegd, waarin de gemeente wordt gekend in en gehoord over de voorgenomen plannen. De eerste gemeenteavond rondom de huidige stand van zaken heeft reeds plaats gevonden op 10 oktober jongstleden. Op deze avond heeft de kerkenraad informatie gegeven en is er vooral geluisterd naar de reactie van gemeenteleden. De kerkenraad is zich bewust van de diversiteit van onze gemeente. We weten hoe verschillend er binnen de gemeente gedacht wordt over de situatie waarin we terecht gekomen zijn. We zijn oprecht bezorgd over de diepe gevoelens die door sommigen tijdens de gemeenteavond werden geuit. Daarnaast hebben we ook veel reacties gehad die ons motiveren om de schouders er onder te zetten. Een nagenoeg woordelijk uitgeschreven verslag van deze avond is voor eenieder die daar behoefte aan heeft beschikbaar op het Kerkelijk Bureau.

De aanvraag naar het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB) voor de toestemming tot het aanstellen van een nieuwe, tijdelijke of vaste, predikant is de deur uit. Deze moest vergezeld gaan van begeleidende stukken zoals de kerkrentmeesters begroting voor 2018.
Op 9 november heeft het moderamen een afspraak bij PKN centraal in Utrecht voor een intakegesprek met betrekking tot een interim predikant. Wat verwachten wij van zo iemand en wat kan hij/zij bieden? Op 11 december aanstaande is de volgende gemeenteavond gepland om de gemeente te kennen in en horen over het vervolgtraject. Wij hopen u dan antwoorden op de gestelde vragen op de afgelopen gemeenteavond en de uitkomsten van het RCBB te kunnen geven. Het is voor de kerkenraad belangrijk aansluiting te hebben met de gemeente. Zo kunnen we weloverwogen stappen zetten, hoe pijnlijk ze ook kunnen zijn. Beleidsmatig is de visienota ons richtsnoer, voor de beslissingen die we moeten nemen, biedt de kerkorde ons houvast. Bovenal beseffen we ons dat alles wat we doen in het licht staat van onze Heer. 


 
terug