Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen
Onder de titel ‘Ontwikkelingen in de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse’ willen we als kerkenraad u de komende tijd op de hoogte houden over hetgeen er speelt binnen onze gemeente. Op deze pagina kunt u  lezen over de laatste ontwikkelingen.
 
 
Actuele Ontwikkelingen (13) Actuele Ontwikkelingen (13)
(januari 2019)
Natuurlijk bereiden we ons voor op de komst van ds. Stein. Alle formaliteiten zijn inmiddels afgerond, inclusief de approbatie. Zijn intrede en bevestiging zullen zijn op zondag 3 maart, gewoon om 10 uur.
De colleges van kerkrentmeesters en diaconie zijn, ondersteund door een makelaar, bezig een huis te verwerven dat kan dienst doen als pastorie. Het woonadres in Haaksbergen van ds. Stein is op het moment dat ik dit schrijf nog niet bekend. Het programma om hem in te werken in onze gemeente wordt nu opgesteld, uiteraard samen met hem.

Nog een verandering: onze eerste en tweede organist hebben beiden eind vorig jaar afscheid genomen. We prijzen ons gelukkig een waardige opvolger te hebben: Marion Röber is onze nieuwe kerkmusicus. Zij is eerste organist en cantor. Als zij verhinderd is, vallen we terug op vrijwilligers, waarvan Rob Schlebaum de belangrijkste is. Zowel Marion als Rob kennen onze gemeente. Ze hebben hun (muzikale) sporen ruimschoots verdiend.

Voor de overige ontwikkelingen verwijs ik naar diverse andere korte artikelen op deze website.

P. van Genderen
Scriba
 
Actuele Ontwikkelingen (12) Actuele Ontwikkelingen (12)
(december 2018)
Beroepingswerk
Zoals we u al eerder konden melden is in de gemeentevergadering ds. Stein unaniem gekozen tot predikant in de vacature in onze gemeente. Preses en scriba van de kerkenraad zijn op bezoek gegaan bij ds. Stein en hebben hem de beroepsbrief met bijbehorend aanhangsel overhandigd. Ds. Stein heeft het beroep aanvaard. Uiteraard zijn we als gemeente blij dat we het eind van de vacature periode in zicht hebben en kunnen vooruitzien naar nieuwe energie en nieuw elan.
...
 
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (11) Actuele Ontwikkelingen (11)
(november 2018)
U heeft het natuurlijk ook kunnen merken aan de uitnodiging voor en de uitslag van de gemeentebijeenkomst op 29 oktober: het beroepingswerk nadert zijn voltooiing.

De beroepingscommissie heeft in relatieve stilte zijn werk gedaan. Het is om belangrijke zaken gegaan en het was heel verleidelijk om discussies aan te gaan over de verdiensten van de sollicitanten. Maar dat mag niet en dan kan die verplichte stilte lastig zijn. U heeft in de gemeentebijeenkomst gehoord met welke zorgvuldigheid is gewerkt. Zorgvuldigheid kost tijd. Dat is in zijn algemeenheid waar, maar in het bijzonder als het om mensen gaat. Dat is hier het geval geweest. De kerkenraad is de beroepingscommissie erkentelijk voor het gedane werk.

Alle ambtsdragers zijn bezig de werkplannen voor volgend jaar op te stellen, net als de begrotingen, het dienstenrooster, het collecterooster etc. We hebben wel last van de personele onderbezetting, met name in het jeugdwerk en bij de diaconie. Hoewel iedereen pootaan speelt, kunnen we niet alles doen wat we zouden wensen. Dat is jammer. “We kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang is”.
Aan de andere kant: als je ziet hoeveel mensen aanwezig waren bij de vrijwilligersdag, kun je niet volhouden dat er niets gebeurt in onze gemeente! We moeten dus ook niet te veel somberen. Natuurlijk hopen we dat we onze nieuwe predikant spoedig welkom kunnen heten en dat er daarmee uit de gemeente ook nieuw elan boven komt. Het zou zomaar kunnen.

Met vriendelijke groet,
P. van Genderen, scriba

 
 
Actuele Ontwikkelignen (10) Actuele Ontwikkelignen (10)
(september 2018)
In de recent achter ons liggende periode is er druk gewerkt om in het net begonnen winterseizoen de draad weer op te pakken. Ik vat hieronder de onderwerpen samen die aan de orde zijn geweest.
 
Over de vorderingen van het beroepingswerk kan ik niet meer meedelen dan wat de beroepingscommissie daar zelf over heeft geschreven. De commissie “hoort” een aantal geselecteerde kandidaten, en daar gaat tijd overheen....
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (9) Actuele Ontwikkelingen (9)
(augustus 2018)

De aanhef van dit stukje kan ik zo kopiëren van het vorige. Alleen is het nu met 34 °C nog een stukje warmer! Gelukkig is er toch iets van een weersomslag op komst. Het wordt de komende dagen minder warm. En wie weet zal er ook eindelijk eens wat regen vallen. De natuur en de boeren smachten er naar. En ik denk dat ook de verstokte stedeling nu wel een buitje zou kunnen waarderen!
 
In de kerkenraadsvergadering van 5 juli is het Beleidsplan definitief gemaakt. Dat is nu geldend. Het kreeg de titel mee: “Verder bouwen aan een huis dat een levend lichaam wordt”. Gelijk brengt dit de uitdaging met zich mee om het beleid dat er in verwoord is, nu ook in daden om te zetten! Daarvoor zal weer een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Ik hoop dat zich ook nieuwe vrijwilligers aangesproken zullen voelen door deze plannen.
 
Daarnaast werden lopende zaken besproken. Op het front van de beroeping van een nieuwe predikant is in dit stadium niet veel nieuws te melden. De beroepingscommissie schrijft elders over hetgeen er op dit moment speelt. Ook verder is het nog steeds zomertijd en is er, gelukkig, weinig spectaculairs aan de hand.
 
Dit is de laatste keer dat ik dit stukje schrijf. Ik verwacht dat mijn opvolger het stokje overneemt. Ik groet u allen hartelijk vanuit Zelhem. Ik hoop velen nog de hand te drukken bij mijn officiële afscheid op ambtsdragerszondag, 2 september.

Het ga u goed!
Fred Groot Nibbelink, scriba
()
 
Actuele Ontwikkelingen (8) Actuele Ontwikkelingen (8)
(Juli 2018)

Buiten is het 28°C. Binnen zit uw scriba, tussen de verhuisdozen, dit stukje te schrijven. Ten eerste ligt nu eindelijk het verslag van de laatst gehouden gemeenteavond als het goed is, ter inzage bij het kerkelijk bureau. Dat het wat langer duurt, heeft te maken met ziekte van de notulist.
De kerkenraadsvergadering van 31 mei was uitputtend. De kerkenraad heeft ingestemd met de jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters. De profielschetscommissie heeft haar definitieve stuk gepresenteerd. Alom werd dit met lof ontvangen. Het stuk mondt uit in een vacaturetekst. ...
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (7) Actuele Ontwikkelingen (7)
(Mei 2018)

We zijn al weer een aantal weken verder. Bij de 4 mei Herdenking was ds. Elzenga de spreker, Daarna was er de stille tocht en bij kranslegging heeft ze samen met een lid van de RK kerk een krans gelegd namens de RK kerk en de Protestantse kerk.
De gemeenteavond van 17 mei jongstleden was wederom goed bezocht. Besproken werd de stand van zaken rond beleidsplan en profielschets.
De kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen hebben ieder een bijdrage aan het beleidsplan ingeleverd. Deze werden door een redactiecommissie bestaande uit ds. Groeneveld en de heren Van Embden en Van den Hout tot één plan samengevoegd. Tezamen met uw inbreng tijdens de gemeenteavond wordt hiervan een concept beleidsplan gemaakt, welke in de kerkenraad zal worden besproken....
lees meer »
 
Actuele ontwikkelingen (6) Actuele ontwikkelingen (6)
(April 2018)
De profielschetscommissie is nu twee keer bij elkaar geweest. Zoals de vorige keer vermeld wilde de kerkenraad, om de vaart er in te houden, dat de commissie tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 april een profielschets voor de nieuwe predikant zou presenteren. Dat is niet gelukt. Duidelijk is geworden dat eerst het beleidsplan uitgewerkt moet zijn. Dat document is beslist nodig om tot een goede profielschets en aansluitend tot een goede vacaturetekst te komen. Kwaliteit gaat voor snelheid. Het is belangrijk dat er een predikant beroepen wordt die goed past in onze gemeente.
Daarom gaan we nu vol voor het afronden van het beleidsplan....
lees meer »
 
Actuele ontwikkelingen (5) Actuele ontwikkelingen (5)
(Maart 2018)

Ons vorige bericht eindigde met de gemeenteavond van 5 februari. Het woordelijk uitgewerkte verslag is op het Kerkelijk Bureau beschikbaar.
Inmiddels is ds. Haasnoot vol enthousiasme begonnen met zijn werkzaamheden als pastoraal predikant.
We zijn na de gemeenteavond als kerkenraad op zoek gegaan naar kandidaten voor de profielschetscommissie. Deze commissie is inmiddels samengesteld.
...
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (4) Actuele Ontwikkelingen (4)
(Februari 2018)
Aan het begin van de vergadering van januari heeft de kerkenraad officieel afscheid genomen van 4 kerkenraadsleden. Rita van Oosterom is jarenlang één van de gezichten van de diaconie geweest. Tot haar en onze spijt is daar door verhuizing naar Almelo een eind aan gekomen. Gerrit Bouwhuis, Hans Keller en Gert Stam namen afscheid als ouderling. Hun termijn was voorbij. Ook zij hebben zich jarenlang van harte ingezet voor onze gemeente en haar rechtsvoorgangers. Met een bos bloemen en een cadeau namen we aan het begin van de vergadering afscheid van hen....

 
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (3) Actuele Ontwikkelingen (3)
(Januari 2018)
Wanneer we dit stukje schrijven is het begin januari. Daar om willen we beginnen met iedereen veel Heil en Zegen toe te wensen in het jaar dat voor ons ligt. We hopen dat er dit jaar rust komt in de gemeente en dat we met z’n allen samen gaan werken aan een mooie toekomst voor de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
Op 11 december hadden we onze tweede gemeenteavond. Met weer een goede opkomst van gemeenteleden. Dank daarvoor! De punten die aan de orde kwamen waren onder meer:
lees meer »
 
Actuele Ontwikkelingen (2) Actuele Ontwikkelingen (2)
(December 2017)
Het RCBB (Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) heeft ons toestemming gegeven om te gaan werken met 1,7 fte predikant. Daarop heeft de kerkenraad in haar vergadering van 16 november jongstleden het voorgenomen besluit, om het dienstverband van ds. Elzenga met 0,3 fte tijdelijk uit te breiden naar 0,7 fte, bekrachtigd.

In dezelfde vergadering ...
lees meer »
 
Uitnodiging voor de gemeenteavond van 11 december Uitnodiging voor de gemeenteavond van 11 december
Hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor de gemeenteavond van maandag 11 december aanstaande. Aanvang 20.00 uur in de Maranathakerk.
 
De kerkenraad wil op deze gemeenteavond de gemeente kennen in en horen over:
  • Antwoorden op de vragen die overbleven na de gemeenteavond van 10 oktober jl.
  • Vaststellen van de urenuitbreiding van ds. H.J. Elzenga
  • Opheffen van een predikantsplaats
  • Voortgang zoeken naar een interim-predikant
  • Tijdelijke vacature voor een pastoraal werker, in deeltijd
  • Ideeën omtrent aanpak opstellen beleidsplan en profielschets.
En verder:
  • De begroting 2018 van de diaconie
 
De kerkenraad hoopt op een grote opkomst en een constructief meedenken van eenieder.
 
De gang van zaken tot nu toe De gang van zaken tot nu toe
(november 2017)
Vol vreugde begonnen we in september 2016 als gefuseerde gemeente aan een nieuw tijdperk als Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse. De nieuwe kerkenraad nam zich voor om te gaan werken met taakgroepen. Op die manier kunnen namelijk ook niet-ambtsdragers ingezet worden voor de verschillende werkzaamheden in de kerk, vallend onder verantwoordelijkheid van de diverse colleges. Daarnaast ging de kerkenraad werken met een agendacommissie (preses, scriba en assessor bereiden de kerkenraadsvergadering voor), in plaats van een moderamen. Al snel werd duidelijk dat alleen een agendacommissie te summier was, dus kwamen de voorzitters van de colleges erbij. Inmiddels is in de kerkenraadsvergadering van 24 augustus jongstleden besloten dat deze groep het mandaat heeft om als moderamen te werken.
....

 
lees meer »
 
Gemeenteavond van 10 oktober Gemeenteavond van 10 oktober
Aanleiding van en terugblik op de gemeenteavond van 10 oktober jongstleden
Ds. Wijnbergen kondigde afgelopen mei aan een andere baan te hebben gevonden. Dit was voor onze gemeente natuurlijk jammer, maar de nieuwe uitdaging is hem van harte gegund! De kerkenraad besprak de mogelijkheden om de taken van ds. Wijnbergen over de beide andere predikanten te verdelen. Geleidelijk zou dan kunnen worden gezocht naar een nieuwe predikant, die dan ingewerkt zou kunnen zijn op het moment dat ds. Pronk, eind 2019, met emeritaat zou gaan. Tijd genoeg en zo kwamen we dan ook uit op de beoogde 1,4 fte predikanten, die bij onze gemeentegrootte past.
....
lees meer »