Het Samen-op-Weg proces Het Samen-op-Weg proces
In dit deel van de website treft u enkele artikelen aan met mijlpalen in het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse. Deze artikelen zijn geselecteerd uit een lange reeks verslagen, tussenstanden enzovoorts en zijn met opzet niet geredigeerd als historisch verslag. Ze zijn gehandhaafd zoals ze waren op het moment van hun publicatie.
 
Nieuw te vormen Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse Nieuw te vormen Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Beide kerkenraden hebben hun gemeenteleden erop gewezen, dat zij aanbevelingen kunnen doen van kandidaten voor de functies van voorzitter, scriba, wijkouderlingen en jeugdouderling. Hierop zijn geen schriftelijke aanbevelingen binnengekomen. Gelukkig is het gezamenlijk moderamen erin geslaagd een deel van de genoemde vacatures in te vullen Door beide kerkenraden wordt als nog te bevestigen voorzitter voorgesteld de heer Chido van den Hout. De huidige scriba van de Hervormde gemeente, de heer Fred Groot Nibbelink heeft zich bereid verklaard, nog minimaal voor één jaar als scriba van de nieuwe gemeente aan te blijven. In verband met een vacature bij de diaconie heeft mevrouw Riet Bouwhuis-Staman bereid verklaard deze te willen invullen. Alvorens de nieuwe voorzitter en de nieuwe diaken kunnen worden bevestigd, zijn gemeenteleden in de gelegenheid om voor 1 augustus 2016 hiertegen schriftelijk en met redenen omkleed en ondertekend bezwaar in te dienen bij de scriba van hun kerkenraad. Op woensdag 31 augustus om 19.30 uur worden de fusie stukken getekend in de Richtershof in aanwezigheid van de notaris en beide kerkenraden en voor deze feestelijke bijeenkomst worden alle gemeenteleden uitgenodigd.
Op zondag 4 september, fusiezondag, wordt in de dienst stil gestaan bij het samengaan van de Gereformeerde Kerk te Haaksbergen en de Hervormde Gemeente te Haaksbergen-Buurse, de nieuwe ambtsdragers bevestigd en afscheid genomen van vertrekkende ambtsdragers. Na de dienst is er tijdens een receptie gevolgd door een buffet in de Richtershof gelegenheid tot het feliciteren en afscheid nemen van de betrokken ambtsdragers. Uiteraard kunnen we na een lange periode van voorbereiding om te komen tot het samengaan van beide kerken elkaar ook onderling feliciteren. Ook gemeenteleden, die door omstandigheden de dienst niet hebben kunnen bijwonen, zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Namens de voorzitters van beide kerkenraden, Gert Stam en Daan van Oosten

(gepubliceerd op 18 juli 2016)
 
Fusieperikelen Fusieperikelen
Fusieperikelen: pastoraat en ledenbestand.

Het is misschien best aardig de lezer(-es)  een blik achter de schermen te gunnen rond wat er bij zo'n fusie als tussen de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk allemaal komt kijken.
U hebt daar al het nodige over kunnen lezen, dan wel over kunnen horen op gemeenteavonden - en het proces gaat stevig verder. De gezamenlijke moderamina zetten de puntjes op de "i", vervullen de laatste plichtplegingen: zo zult u binnenkort een advertentie in Tubantia kunnen aantreffen over de komende fusie: zo'n verplichting om mogelijke schuldeisers de kans te geven zich te melden. Het moet, ook al zijn er, zover bekend, geen schuldeisers. Wees dus niet bezorgd: de nieuwe gemeente is niet al op de fles voordat ze gevormd is…
lees meer »
 
Stand van Zaken Fusie Stand van Zaken Fusie
Samen op Weg
Stand van zaken rond de fusie
 
Na de formele goedkeuring van het Regionaal College van Beheerszaken liggen onze fusieplannen nu bij het Breed Moderamen van de Classis. Voor deze haar uiteindelijke goedkeuring verleent, moet er eerst een gemeentevergadering komen waarin de gemeente gehoord wordt. Is dit gebeurd en het verslag van deze vergadering naar het Breed Moderamen gestuurd, dan staat niets meer de fusie in de weg en kunnen de papieren zoals afgesproken op 31 augustus getekend worden.
Op het gezamenlijk moderamen is besloten om deze, hopelijk korte, vergaderingen, voor beide “bloedgroepen” apart, te houden op zondag 24 april na de kerkdienst. De gereformeerde gemeentevergadering zal vergaderen in de Richtershof en de hervormde gemeentevergadering in de kerk.
De koster zorgt in beide ruimtes voor koffie. Er is dus dit keer geen gezamenlijk koffiedrinken.

Fred Groot Nibbelink, scriba Hervormde Gemeente
Annie Hilberink, scriba Gereformeerde Kerk

 
(gepubliceerd op 19 april 2016)
 
SamenOpWeg SamenOpWeg
Samen op Weg naar één protestante gemeente in Haaksbergen-Buurse.
Het vierde bericht –  elders kunt u de vorige drie berichten nalezen- met informatie over het fusieproces.
Begin november zijn ter informatie, goedkeuring en ondertekening diverse documenten verzonden naar de scriba van het Breed Moderamen van de Classis Vergadering Enschede.
Het gaat met name om het Verenigingsbesluit, de Plaatselijke Regeling, Visienota, de kaart met vaststelling van de nieuwe gemeente overeenkomstig de grenzen van de burgerlijke gemeente Haaksbergen en de concept begrotingen. De datum van de fusie is door de beide kerkenraden medio oktober vastgesteld op 1 september 2016. Die datum is opgenomen in het Verenigingsbesluit. Het Breed Moderamen komt eind november bijeen.
In nabije toekomst kunnen we u wellicht hierover meer berichten. Tevens zal dan een verslag geplaatst worden van de op 11 november gehouden gezamenlijke gemeenteavond.
A.G. Hilberink, scriba Gereformeerde kerk te Haaksbergen
J.A. van der Horst, scriba Hervormde gemeente te Haaksbergen- Buurse


(gepubliceerd op 11 november 2016)
 
Fusiedocumenten Fusiedocumenten
Relevante documenten die zijn gepubliceerd tijdens en ten behoeve van het fusieproces:

In het kader van het fusieproces van de hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse en de gereformeerde kerk te Haaksbergen zijn enkele beleidsnota's gepubliceerd. Deze zijn te downloaden via de onderstaande links.
  • Het document waarin de gezamenlijke visie is neergelegd is hier te downloaden .
  • In het Beleidsplan Diaconie zijn de volgende rubrieken uitgewerkt: Beleidsvoornemens; Diaconale taken; Prioriteiten; Beheerscommissie; Vermogensbeheer; Noodfonds; Giftenfonds; Vakantieproject; en Samen Anders. zie hier .
  • De Uitgangspunten en beleidspunten  van College van Kerkrentmeesters ( zie hier ) zijn uitgewerkt in de rubrieken: Taken College van Kerkrentmeesters; Taken eredienst; Gebouwen; Financiën; Pastoraat en Personeel. 
  • De nota van de commissie liturgie ( zie hier )
  • Het concept van het voorgenomen besluit van de plaatselijke regeling staat hier
  • Het concept van het Verenigingsbesluit staat hier.
lees meer »
 
Start Stuurgroep Samen Op Weg Start Stuurgroep Samen Op Weg

Start stuurgroep Samen op Weg

Op 29 mei hebben wij als voorzitters van respectievelijk de Gereformeerde kerkenraad en de Hervormde kerkenraad formeel onderstaande opdracht aan de stuurgroep gegeven conform de afspraken die daarover zijn gemaakt:

De opdracht van de stuurgroep is aan de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Haaksbergen-Buurse en van de Gereformeerde Kerk adviezen uit te brengen over het traject dat moet leiden naar één Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse en dit traject aan te sturen.

lees meer »