ANBI diaconie ANBI diaconie
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HAAKSBERGEN-BUURSE

Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse
Telefoonnummer : 053-5741725

RSIN nummer 824319333

Website adres: www.pkn-haaksbergen.nl
E-mail: diaconiehb@pkn-haaksbergen.nl

Adres: Jhr Von Heijdenstraat 8
Postcode: 7481 ED
Plaats: Haaksbergen

Postadres: Jhr Von Heijdenstraat 8
Postcode: 7481 ED
Plaats: Haaksbergen

De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse.
 
A. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca.15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Voorts bestaat onder verantwoordelijkheid van het college van diakenen de beheerscommissie Onroerende Goederen Diaconie Haaksbergen-Buurse. Deze commissie telt 6 leden en heeft als taak het beheer van de onroerende zaken die eigendom zijn van de diaconie van de Hervormde kerk Haaksbergen-Buurse.

B. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


C. Visie college van diakenen
Onder diaconaat verstaan wij in brede zin: de handen en voeten van de gemeente in de samenleving zijn. Het diaconaat is niet alleen een zaak van diakenen. De gemeenteleden zijn geroepen om te delen wat hun aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van gerechtigheid, waar onrecht geschiedt. Het college van diakenen is geroepen om diaconale steun te verlenen aan: personen, organen, fondsen en instellingen. Uitsluitend in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken en nadat ter zake toestemming is verkregen van dit college, kan het college van diakenen besluiten diaconale gelden beschikbaar te stellen voor niet‐diaconaal werk van de gemeente.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
 
Op deze website vindt u het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente.
 
Het motto van dit beleidsplan is ontleend aan de visienota van de Protestantse Kerk in Nederland "De hartslag van het leven". Deze visienota verscheen in februari 2012  en onze  kerkenraad heeft in de voorbereidingsfase daaraan een bijdrage mogen leveren.
Dit motto "Ontvangen om te geven" is gekozen omdat we geloven dat wij door te ontvangen ook kunnen geven.
 
Ontvangen van wat ons geloof vormt en onderhoudt.
Dit kan op verschillende manieren:
  • als vanouds in de kerk in de viering van de liturgie, daar waar de gemeente samenkomt, waar de Bijbel opengaat, gepreekt, gebeden en gezongen wordt, het Avondmaal wordt gevierd en de doop wordt bediend.
Het kan ook gebeuren via:
  • gesprek, van persoon tot persoon of in een kring,
  • in de catechese,
  • het leerhuis,
  • kerkmuziek
  • diaconie: soms kan aandacht of geld ons geloof vormen of sterker maken.
Deze verschillende vormen waarin ontvangen wordt, stellen ons in staat om te geven.
 
Van daaruit willen we gemeente zijn, op zondag in de viering(-en) of op andere momenten of plekken waar gevierd kan worden en bij alle andere activiteiten door de week.
Steeds meer worden we een pluriforme, veelkleurige gemeente. Dat zal ook tot uitdrukking komen in andere vormen van vieren en op andere momenten en plekken. Daarvoor zal bijzondere aandacht gegeven worden aan wat er in de gemeente rond  geloofsvragen leeft.
Ook daarom blijven we streven naar een divers aanbod van activiteiten zodat er “voor elk wat wils” is waarin we ons geloof met anderen kunnen delen.
We willen een open gemeente zijn, gastvrij en dienstverlenend voor en naar elkaar, maar ook voor de samenleving. Pastoraat en diaconaat zijn er voor alle gemeenteleden en anderen die een beroep op ons doen, niet alleen voor de kerkgangers. Openheid en aandacht moeten er zijn voor jongeren en voor andere geloofsgemeenschappen (oecumene).

Beleidsplan College van Diakenen
  
Huidige situatie
 
Oproepen tot het bestrijden van armoede en de gevolgen daarvan, lokaal en mondiaal. Het inzamelen en besteden van de ontvangen gaven. Door meer structuur en overleg met de burgerlijke gemeente en onze diaconaal medewerker is er duidelijk vooruitgang geboekt in de armoedebestrijding. Dit wordt in de komende periode geïntensiveerd. Stem geven aan hen die geen stem hebben, het opnemen voor mensen die dat voor zichzelf niet kunnen. Zorg voor mensen die eenzaam zijn. Door individuele contacten en kleine projecten is veel van de grond gekomen. Deze ontwikkelingen krijgen onze volle aandacht in de komende periode. Bevorderen van verdraagzaamheid en respect tussen medelanders. Noodhulp bieden aan dak‐ en thuislozen, waaronder uitgeprocedeerde asielzoekers. Bevorderen van een goed rentmeesterschap. Bevorderen van het diaconale bewustzijn van de gemeente o.a. tijdens de eredienst. Actief aandeel van diakenen bij de voorbeden en de collecte aankondiging in de eredienst. Dit beleid wordt mogelijk gemaakt vanuit een solide financieel beleid. De diaconie pleegt defensief en duurzaam te beleggen in gelden en onroerende goederen. Het vermogen zal zoveel mogelijk in stand gehouden worden om in de toekomst hulp te kunnen blijven geven. De diaconie heeft het dagelijkse beheer, onder behoud van eigen verantwoordelijkheid, van de onroerende zaken overgedragen aan de Beheerscommissie Onroerende Goederen. In deze commissie heeft minimaal één diaken zitting.
 
Toekomstig beleid
 
Om meer gebruik te maken van de inbreng van gemeenteleden zal de diaconie de gemeente regelmatiger informeren over haar werkzaamheden en het werk dat gedaan wordt door de commissie Kerk in Actie. Onze diaconaal medewerker weet steeds meer geïsoleerde mensen naar de reguliere hulpverlening te leiden. Een regelmatig overleg met haar en het geven van informatie over haar werkzaamheden aan de gemeente, zal in de komende periode plaatsvinden. Daarbij zal de diaconie de overheid en samenleving aanspreken op haar verantwoordelijkheid. De diaconie verwacht dat in de nabije toekomst, gezien de bezuinigingen bij de overheid, nog vaker een beroep op haar gedaan zal worden.
 
Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – zijnde een diakonaal maatschappelijk werkster en een diakonaal administratief medewerker - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

 G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 
terug