Activiteiten in oecumenisch kader. Activiteiten in oecumenisch kader.

We geven hier een overzicht van activiteiten die in een oecumenisch kader plaats vinden. De hoofdgroepen treft u aan achter de sub-tabbladen. Enkele andere staan hieronder.

 
Oecumene Oecumene

In de afgelopen periode zijn er gesprekken en briefwisselingen geweest tussen de Oecumenische Raad en de kerkbesturen. Na het vertrek van pastoor De Jong bleek het niet mogelijk om deze vacature in de Oecumenische Raad door een pastor van de RK parochie te laten vervullen. Ook de bemensing van andere opengevallen plaatsen binnen de raad bleek moeilijk in te vullen waardoor een gebalanceerde bezetting van de Oecumenische Raad in het gedrang is gekomen. Daarnaast zijn er, met name in de RK kerk, verschillende ontwikkelingen geweest die maken dat de ruimte voor oecumene ingeperkt wordt. Omdat er binnen afzienbare tijd geen oplossing kon worden gegeven besloot de Oecumenische Raad haar taken op te schorten totdat de kerken opnieuw hun visie bepaald hadden.
De voorzitters van de kerkenraden van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente en de secretaris van het parochiebestuur van de RK kerk hebben na dit besluit van de Oecumenische Raad overleg gehad. Na dit overleg hebben zij aan de raden van hun kerk voorgesteld om voorlopig de activiteiten ten aanzien van oecumene te coördineren en een voorstel te ontwikkelen hoe we in Haaksbergen de oecumene in de toekomst gestalte kunnen geven. De kerkenraden  en het parochiebestuur hebben hierop instemmend gereageerd. Na een gesprek ter verduidelijking van het besluit van de kerkenraden en parochiebestuur heeft de Oecumenische Raad gemeend zich te moeten opheffen omdat de kerken de herpositionering van de oecumene in Haaksbergen zelf ter hand nemen.
Oecumene in Haaksbergen is voor alle drie kerken van groot belang. De vertegenwoordigers van de betrokken kerken zullen binnen korte tijd een voorstel aan de kerkenraden en het parochiebestuur voorleggen over visie en praktische invulling van de werkzaamheden ten aanzien van de oecumene. De oecumenische diensten, vespers en andere activiteiten, zoals die ook in voorgaande jaren plaats hadden, zullen gewoon doorgaan.
Ook langs deze weg willen we de leden van de Oecumenische Raad oprecht bedanken voor de vele werkzaamheden die zij de afgelopen jaren verricht hebben. 

Kerkenraad Gereformeerde kerk
Kerkenraad Hervormde gemeente Haaksbergen-Buurse
Bestuur Parochie St. Fransiscus van Assisië

 

(geplaatst 29 mei 2013)

 
Mantelzorg Mantelzorg

Informele zorg - Interkerkelijke Hulpdienst

Vanaf 1 september 2012 is de Interkerkelijke Hulpdienst samengegaan met het Steunpunt Mantelzorg Haaksbergen, de plaatselijke afdeling van de Stichting Informele Zorg Twente. Medewerkers van het steunpunt zijn beschikbaar voor hulpvragen zoals bijvoorbeeld het boodschappen doen, bezoekjes afleggen, waken bij terminale patiënten en rijden voor cliënten naar onder meer ziekenhuizen. Het Steunpunt Mantelzorg Haaksbergen is bereikbaar via telefoonnummer 0535740091 , het email adres en de website www.siztwente.nl . Consulent is mw Edith Harmsen. Het kantoor van het Steunpunt is in het Gezondheidscentrum in het Wiedenbroek.