Privacy regelement
27 dec 2020

Privacy regelement
De Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse verstrekt via de website en publicaties in diverse media informatie over de kerkelijke organisatie en activiteiten. In deze informatie kan sprake zijn van het  opnemen van gegevens van personen of van beeldmateriaal waarop personen staan afgebeeld. Omdat de kerkenraad waarde hecht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden is hieronder het beleid vastgelegd inzake plaatsing van persoonsgegevens en beeldmateriaal.

Privacybeleid:
- Uitgangspunt 1 is dat op de website en in publicaties terughoudend wordt omgegaan met het vermelden van persoonsgegevens; het vermelden van adressen en telefoonnummers van personen wordt beperkt tot personen welke uit hoofde van hun functie of vanwege opgave voor een bepaalde activiteit bereikbaar moeten zijn;
- Uitgangspunt 2 is dat het Kerkblad alleen verspreid wordt onder leden van bovengenoemde gemeente en ook alleen door dezen gelezen wordt. Alle uitingen via de website of de app zijn openbaar;
- in het Kerkblad mogen daarom wel namen genoemd worden. In overige uitingen alleen voor zover dat nodig is, en na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de persoon;
 - er worden in principe geen privé adressen, privé telefoonnummers en/of privé e-mailadressen op de website gepubliceerd tenzij daarvoor door de betreffende persoon toestemming is gegeven;
- indien in aangeboden kopij persoonsgegevens zijn opgenomen dan wordt aangenomen dat deze kopij aangeleverd wordt inclusief toestemming van vermelde personen om deze informatie te plaatsen;
 - foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan; - bestandsnamen van foto’s zijn niet voorzien van namen die herleid kunnen worden tot een persoon.
 
Bezwaarprocedure:
Wanneer u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens of tegen een geplaatste foto op de website, dan kunt u dat kenbaar maken via een e-mail aan de webmaster.. De betreffende persoonsgegevens of foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.
 
Dit reglement treedt in werking zes maanden na vaststelling door de kerkenraad.
 
 
Aldus vastgesteld door de Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haaksbergen-Buurse op 15 december 2016
 
terug