Wijkindeling pastoraat Wijkindeling pastoraat
Onze gemeente is in wijken gedeeld, met voor elk een ouderling en een predikant. De wijkindeling staat in het kaartje hieronder:


We beschrijven deze indeling hieronder kort in woorden, maar de kaart is leidend. Helemaal onderaan treft u een toelichting aan waarom we deze indeling aanhouden en hoe we er mee omgaan.

WIJKINDELING

Wijk 1
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het centrumgebied ingesloten door: Rondweg, Kruislandstraat, Ruwerstraat, Spinnerstraat, het fietspad langs Frankenhuis, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat en Bevertstaat.

Wijk 2
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het gebied begrensd door: Hengelosestraat, Veldmaterstraat, Wagnerstraat, Wiedenbroeksingel, spoorbaan, Stationsstraat, Mr.Eenhuisstraat, Blankenburgerstraat, Enschedesestraat, Enschedesestraat (oude N18).

Wijk 3
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. O. Haasnoot
Het gebied begrensd door: Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat,
spoorbaan, Wiedenbroeksingel (hier alleen om de grens aan te geven, de bewoners horen tot wijk 2), Wagnerstraat, Veldmaterstraat, Hengelosestraat.

Wijk 4
Ouderling: mw. R. Slingerland
Predikant: Ds. A.J. Stein
Het gebied begrensd door: vanaf de gemeentegrens, de Goorsestraat, Hengelosestraat, Kortenaerstraat, Spoorbaan, Stationsstraat, fietspad langs Frankenhuis, Spinnerstraat, Ruwerstraat, Kruislandstraat, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.

Wijk 5
Ouderling: mw. J. de Greef
Predikant: Ds. A.J. Stein
Bij wijk 5 hoort: Buurse en het zuidelijke buitengebied.
Vanaf de gemeentegrens, buiten de bebouwde kom de oude N18, Enschedesestraat, Bevertstraat, Rondweg, Eibergsestraat tot aan de gemeentegrens.
 
Toelichting
Als geloofsgemeenschap willen we naar elkaar – en ook naar elk ander – omzien en waar nodig elkaar ook helpen om op koers te blijven in het bestaan als het stormt in je leven. Pastoraat noemen we dat. Om wat voor elkaar te kunnen betekenen als het er om spant in je leven willen we elkaar ook gewoon een beetje leren kennen en met elkaar in contact blijven.
In onze gemeente zijn zowel ouderenbezoek(st)ers als ouderlingen (en soms ook wel diakenen) als predikanten actief in het pastoraat. Er zijn situaties – zoals bv. ernstige ziekte of andere levenscrises – dat de predikant de eerst aangewezene is. Er zijn veel andere situaties waarin een ouderling of bezoek(st)er ook heel goed invulling kan geven aan de zorg, aandacht en trouw vanuit de kerk. Wat in pastorale gesprekken gedeeld wordt, blijft onder de gesprekspartners, tenzij in onderling overleg iets anders afgesproken is.
In veel gevallen krijgt het pastoraat vorm in een huisbezoek of een bezoek in een zorginstelling of ziekenhuis, soms ook in een thema-kring, een koffieochtend of iets dergelijks. Naast het georganiseerde pastoraat is er gelukkig ook heel veel onderling-pastoraat, huis-tuin-en-keukencontacten waarin het leven gedeeld wordt en mensen iets voor elkaar betekenen.
In het pastoraat willen we elkaar serieus nemen. Dat betekent dat pastoraat niet van één kant kan komen. Je kunt dus net zo goed zelf aangeven dat je contact op prijs stelt als door de kerk ‘verrast’ worden met een contactmoment. Het initiatief tot een contact kan dus  zowel van een gemeentelid als van een ambtsdrager (predikant of ouderling) uitgaan. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van een acuut probleem! Maar er kan ook wèl sprake zijn van geestelijke nood, bijvoorbeeld door ernstige ziekte. Dat is bij de wijkouderling of de predikanten niet altijd bekend. In zulke gevallen kan het initiatief van de persoon om wie het gaat zelf, of zijn/haar naaste uitgaan. De richtlijn met wie dan contact kan worden gelegd is eenvoudig: het hangt van het woonadres af. U kunt contact zoeken met de wijkouderling of met de predikant (zie kaartje bovenaan). Als u niet voor u zelf, maar voor iemand anders contact zoekt, overleg dan als het mogelijk is wel eerst met de persoon om wie het gaat, zodat hij/zij er van weet en er mee instemt. Als u liever met iemand anders contact wilt hebben dan de eerstverantwoordelijke, kan dat ook. We gaan er vanuit dat u dat dan met de eerstverantwoordelijke communiceert. Predikanten en ouderlingen zijn professioneel genoeg om u dan door te leiden.

Wat het georganiseerde pastoraat door de dominee en ouderlingen betreft werken wij met ‘wijkindelingen’. Dat wil zeggen dat de pastorale zorg op basis van woonadres verdeeld is. Op het kaartje hierboven staat aangegeven wie verantwoordelijk is voor welk deel van Haaksbergen. Afhankelijk van waar u woont, kunt u in voorkomende gevallen dus een beroep doen op de predikant en/of op de éne of andere ouderling. Voor het contact met 80+ers is er een bezoekgroep waarvan mw. R. Klumpers en mw. M. Molderink de coördinatoren zijn. Deze bezoekgroep werkt onder de paraplu van het ouderlingenberaad.
Pastoraat is de zorg en aandacht voor de leden van de gemeente. Wij zullen natuurlijk met alle liefde ook ieder ander die een beroep op ons doet een luisterend oor bieden, maar het organisatiemodel is opgezet met het gemeenteleven voor ogen. Diaconaat heeft een andere invalshoek. Het diaconaat helpt iedereen in nood – zonder aanzien des persoons. Het diaconaat handelt en denkt vanuit en met het oog op de ‘hele wereld’ en dan vooral de materiële kant van het bestaan. Daarvoor zijn er diakenen en is er in Haaksbergen-Buurse ook een diaconaal maatschappelijk werkster: mw. C. Roessen. Ds. A. J. Stein heeft naast zijn pastorale opdracht (voor 70% van zijn werktijd) ook een diaconale opdracht (voor 30%).
Diaconaat en het pastoraat hebben grote raakvlakken. Wanneer dat het geval is weten diakenen en ouderlingen elkaar te vinden en zoeken ze in samenspraak naar wie een situatie het beste kan oppakken.
De Protestantse Gemeente te Haaksbergen – Buurse is bezig om haar organisatiemodel aan te passen aan de eisen van deze tijd en ook van onze (on)mogelijkheden. Het kan dus zijn dat in de periode waarvoor deze informatiegids geldt de opzet van het pastoraat gedeeltelijk verandert. Maar de intentie blijft onveranderd: dat we met alle liefde die we mobiliseren kunnen voor elkaar van betekenis willen zijn.


 
terug