De kerkenraad De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan leven en werken van de gemeente en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Dit is haar belangrijkste taak.

De taken van de kerkenraad zijn samen te vatten onder: richting geven en ruimte scheppen.  Richting geven aan de kernfuncties binnen het profiel van de gemeente en ruimte scheppen in het stimuleren van het gemeenteleden om hun gaven (talent, aanleg) in te zetten.

Onze gemeente is te typeren met eigenschappen als: liturgisch divers (wijze van vieren) en diaconaal toe naar de samenleving. 

Contactpersoon voor de kerkenraad is de scriba
Te bereiken op    06-12160019 mail 
scriba@pkn-haaksbergen.nl


De predikanten


     
                        Ds. Wiebke Heeren
      


                              Ds. Job Stein

Ds. Wiebke Heeren en ds. Job Stein zijn in dienst van de gemeente voor de verkondiging van het evangelie (letterlijk ‘blijde boodschap’), het verlenen van pastorale zorg, het onderwijzen en toerusten van de gemeente en  andere taken binnen en buiten de gemeente.

Ds. Wiebke Heeren is te bereiken op  053-2316060  mail w.heeren@pkn-haaksbergen.nl
Ds. Job Stein is te bereiken op    053-573 8956 mail j.stein@pkn-haaksbergen.nl


U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een bezoek thuis of een gesprek op een andere plek.


Het ouderlingen pastoraat  

Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad. Zij geven aandacht aan het pastoraat: aan mensen met hun hoogte- en dieptepunten in hun leven, met vragen rondom geloof en zingeveing, met het nemen van verantwoorde beslissingen en met de ontwikkeling van vormen van gemeenschap.  


De ouderlingen kerkrentmeester

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiele en financiële voorwaarden voor het leven het werken van de gemeente. Te denken valt aan de geldwerving, het opstellen van de begroting en jaarrekening, gebouwenbeheer en het personeelsbeleid. Het College van Kerkrentmeesters doet dit in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad. Daartoe zijn de ouderling-kerkrentmeesters lid van de kerkenraad.


De diaken

De diaken heeft een belangrijke rol als voortrekker in de diaconale roeping van de gemeente. Die diaconale roeping kun je als volgt samenvatten: delen van wat de gemeente aan gaven geschonken is, helpen waar geen helper is en getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Jaarverslag diaconie 2020


De ledenadministratieGaat u verhuizen? Trouwplannen? Een geboorte? Verdriet of verlies? Heeft u gehoord of iemand zich vanuit een andere plaats hier heeft gevestigd? In alle gevallen graag bericht aan de Ledenadministratie.
Op de Ledenadministratie is werkzaam: Mw Ingrid Beumer,   053-574 1725  mail kerkelijk bureau@pkn-haaksbergen.nl

Pastoraat

Pastoraat is met elkaar omzien naar elkaar. Een taak niet enkel voor predikanten en ouderlingen, maar een taak van allen, voor de gehele gemeente.
 
In de kerkorde staat de pastorale opdracht als volgt beschreven. De gemeente volbrengt haar pastorale taak in de herderlijke zorg aan de leden en anderen die deze zorg behoeven, opdat zij elkaar opbouwen in geloof hoop en liefde. 
 
Pastoraat in het dagelijks leven gebeurt voor een groot deel in individuele gesprekken, in groepen, groepjes en ontmoetingen.

Veel pastoraat vindt ongemerkt plaats zonder dat men het gevoel heeft dat men ‘pastoraal bewerkt’ wordt.

Uit deze opdracht blijkt dat men elkaar bijstaat zowel binnen als buiten de kerk gemeenschap. 


Diakonaat


Diaconaat is hulp bieden aan mensen die dit nodig hebben dichtbij in dorp en regio en elders in de wereld.

In de kerkorde staat het als volgt verwoord: De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. 

Uit deze omschrijving blijkt al dat diaconale taken niet zijn voorbehouden aan diakenen. Ook de gemeente kan daaraan meedoen. 

Om deze inbreng te stimuleren zal de gemeente regelmatig geïnformeerd worden over de diaconale werkzaamheden. En onze diaconale medewerker zal regelmatig informatie geven over haar werkzaamheden aan de gemeente. Daarbij zal de diaconie en samenleving aanspreken op haar verantwoordelijkheid voor sociaal-maatschappelijke knelpunten.


 
terug